Innhold
1
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE NES SKI

Dato: Onsdag 21. mars 2018 Tid: kl 19:00

Sted: Nes Skianlegg
Frister: Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Sendes på mail til Frode.Pedersen@nilfisk.com
Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige senest en uke før årsmøtet.
 
Agenda årsmøte:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder (på valg) og nestleder (ikke på valg)
b) 5 styremedlem (En på valg) og 1 varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan.
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder (ikke på valg), to medlemmer (en på valg) og ett varamedlem (på valg). Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmet
Referat fra styremøte 13.06.2018

 Siste nyheter

 

 

 

 

 

 

 I fokus